Roges en BIZOB

Roges behoort sinds dit jaar tot de flexibele schil van BIZOB te Oirschot. BIZOB is een inkooporganisatie met als werkgebied Zuid-Oost Brabant, waar inmiddels 21 regiogemeenten zich bij hebben aangesloten.

 

 
De samenwerking is tot stand gekomen vanuit een gezamenlijk gedragen visie dat aanbesteden slechts een onderdeel is van het inkoopproces en dat opdrachtgevers er goed aan doen zich te concentreren op de beoogde functie van het onderwerp van inkoop: waar is ‘het’ voor? Met de in werking treding van de nieuwe aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit werd het niet alleen mogelijk maar ook opportuun samen inhoud te geven aan nieuwe regels. EMVI is dan wel voorgeschreven, maar de vraagzijde hef in verwarring beide handen de lucht. Wat mag nou wel en wat niet tegen de achtergrond van de Gids Proportionaliteit? De boodschap is er een van zelf nadenken en daarbij redelijkheid in acht nemen: ‘comply or explain’. Wat zoveel wil zeggen als ‘pas de wet toe of motiveer waarom je er een bijzondere invulling aan geeft’.

 

 
In de ontluikende EMVI-praktijk zijn er al enkele gouden regels van toepassing geworden:
• Pas als inkoopstrategie toe: zoveel mogelijk kwaliteit/waarde voor zo weinig mogelijk (exploitatie)geld
• Pas nauwgezette functionele vraagstelling toe voor de duiding van die waarde
• Hanteer onderscheidende, relevante selectie- en gunningscriteria
• Zorg ervoor dat je het minste dat je graag wil hebben ook tenminste kunt betalen
• Investeer in beoordelingsvermogen (aan de vraagzijde)
• Investeer in vraagsensitiviteit (aan de aanbodzijde)
• Geef goede motivaties rondom inkoopbeslissingen

 

 

In samenwerking met BIZOB passeert een grote diversiteit aan inkoopsituaties bij Roges de revue. Of het nu een isolatieprogramma is, een opleidingsplan, financial lease voor hardware, een Integraal Kindcentrum, adviesdiensten voor een wegrenovatie, de complete infrastructuur voor een centrumplan of de verkoop van grond voor een woningbouwontwikkeling, op elke situatie zijn bovenstaande regels van toepassing.

 

BIZOB