europese aanbesteding

Europese aanbesteding

Een Europese aanbesteding is een aanbesteding volgens bepaalde Europese aanbesteding richtlijnen.

Een aantal richtlijnen van de Europese Unie verplicht Europese overheden om overheidsopdrachten die een bepaald bedrag te boven gaan uit te schrijven via de procedure van een Europese aanbesteding.

 

Wanneer is Europese aanbesteding verplicht

Deze verplichting geldt voor

 • de nationale overheid
 • gemeenten, provincies en waterschappen
 • publiekrechtelijke instellingen
 • water- en energievoorziening, vervoer

De procedure kan worden toegepast op:

 • opdrachten voor bouwwerken en infrastructurele werken
 • leveringen van goederen, bijvoorbeeld aanschaf van brandweerapparatuur.
 • uitvoeren van diensten, bijvoorbeeld het uitvoeren van onderzoek, het drukken van een folder of het maken van een reclamespot.

 

de europese aanbesteding wet

In de wet zijn de beginselen en regels opgenomen die moeten worden toegepast op het voeren van Europese aanbesteding procedures. Daarnaast zijn in de wet ook de uitgangspunten opgenomen die gelden bij nationale en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Het juridisch kader voor zowel Europese als nationale en onderhandse aanbestedingen wordt voorts gevormd door de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie de jurisprudentie van nationale rechters (vooral Voorzieningenrechters in kort geding).

 

Economische uitgangspunten

 • Concurrentiestelling;
 • Goede vastlegging specificaties;
 • Integrale kostenbeheersing (zogenoemde Total Cost of Ownership, alle kosten gedu-rende de levensduur van een product);
 • Kostenreductie (structureel) in plaats van kostenvermijding (incidenteel).

 

Juridische uitgangspunten

Onderdeel van het aanbestedingsbeleid zijn ook de juridische uitgangspunten. Ten eerste het naleven van wet- en regelgeving. Ten tweede de toepassing van de eigen contractvoorwaarden. Ten slotte is er ook aandacht voor de wijze van contracteren en looptijd van contracten.

Ethische en ideële uitgangspunten

Als laatste onderdeel van het aanbestedingsbeleid neem je ethische en ideële uitgangspunten mee. Het gaat daarbij om inkoopethiek en integriteit. Instrument daarvoor is een integriteitsbeleid. Daarin onderdelen als een gedragscode inkoop en functiescheiding bij het inkoopproces. Verder speelt bij alle overheidsorganisaties het duurzaam inkopen een voorname rol. Ook kan je bij het inkopen van producten arbocriteria meenemen.