Hier vindt u een overzicht van publicaties van en over Stichting Roges.

Het nieuwe Reeshof College in Tilburg: meer kwaliteit en innovatie door Design & Build

Het Reeshof College in Tilburg is een jonge VMBO-school voor ongeveer 600 leerlingen. Na de eerste twee jaren in een noodgebouw te hebben doorgebracht, gingen dit schooljaar de deuren open van het nieuwe gebouw, gerealiseerd volgens het principe van Design & Build (D&B).

 

Een ‘gouden’ pand van vier bouwlagen, midden in de wijk. Het open lessysteem en de klassieke school zijn op een bijzondere manier met elkaar verbonden, waarmee een goede tussenvorm voor het VMBO is gevonden.

 

Marit Verhaagen-van der Togt – 24 | NR 46 | BOSS MAGAZINE | JANUARI 2013

 

Download hier het complete artikel.

 

zie ook: www.procore.nl

Prestatievraag biedt ruimte aan innovatie

In plaats van vragen om de laagste prijs bij een beschreven kwaliteit, doen opdrachtgevers er goed aan te vragen om de beste kwaliteit bij een gegeven budget. Met het budget als onwrikbaar uitgangspunt kunnen aanbieders vervolgens hun deskundigheid inzetten voor de kwalitatief beste aanbieding. Volgens Stan Vermeulen van Stichting Roges is de omkering van de aanbestedingspraktijk de ècht werkende oplossing.

Read more

Reeshof College, schoolvoorbeeld van ideale combinatie BIM en HPT

Mede dankzij de implementatie van High Performance Tendering als inkoopstrategie en BIM verloopt de nieuwbouw van het Reeshof College voorspoedig en volgens plan. In de onderstaande casebeschrijving door Roges is te lezen hoe dit project volgens de richtlijnen van HPT gestalte heeft gekregen. Onder deze casebeschrijving is een toevoeging hieraan door Goldewijk gevoegd.

 

Casebeschrijving deel Roges Nieuwbouw Reeshof College 3 februari 2012

 

Het project

 

Nieuwbouw VMBO-school  ‘Het Reeshof College’ met als gezamenlijke opdrachtgever de onderwijsorganisaties OGT en OVOT te Tilburg. Het project wordt gerealiseerd in de wijk Reeshof te Tilburg. Omvang: 6.600 m2 BVO in 4 bouwlagen. Start van het Programma van Eisen: zomer 2010. Beoogde oplevering: zomer 2012. Status project: casco gereed (januari 2012).

 

De vraagstelling: het implementeren van een integrale bouworganisatievorm op het project

 

Via een marktoriëntatie onderzocht de opdrachtgever de praktische haalbaarheid van andere bouworganisatievormen. –

Succesfactoren bij de keuze van -uiteindelijk- Design & Build:

 

  •  Praktische invulbaarheid (er zijn geschikte aanbieders)
  •  Hoge kwaliteit-prijs verhouding (o.m. door procesefficiency)
  •  Kortere doorlooptijd, passend bij de aanwezige tijdambitie
  •  Betere juridische positie voor de opdrachtgever  i.c. productaansprakelijkheid bij opdrachtnemer

 

Het antwoord: High Performance Tendering (HPT)                  

 

Het uitvoeren van een inkoopproces voor het verkrijgen van een bouwwerk met de hoogste gebruiksprestaties (o.m. in termen van toekomstbestendigheid, duurzaamheid en onderhoud). Hierbij wordt op basis van een in hoofdzaak functioneel vraagpakket gezocht naar de beste aanbiedersoplossing. Deze oplossing moet geboden worden binnen een door de opdrachtgever vooraf bekend gemaakt investeringsplafond.

Reeshof-College schoolvoorbeeld

HPT betekent een ommezwaai in de aanbestedingspraktijk: kwaliteit- in plaats van prijsconcurrentie. Kernbegrippen: Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), Total Cost of Ownership (TCO) en de interactie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer middels een Bouw Informatie Model (BIM). Succesfactor: de organisatie van (beoordelings)deskundigheid aan de zijde van de opdrachtgever middels een zogeheten Q-team (kwaliteitbegeleidingsteam).

 

Verantwoordelijke voor en organisatie van het inkoopproces: Stichting Roges (roges.nl). Toegepast: een Europese Aanbesteding, de niet-openbare procedure (selectie- en gunningstraject).

 

Reeshof College – opengewerkt gebouwmodel volgens BIM (bron: VIBES Deventer)

 

Het vraagpakket aan de aanbiedersmarkt

 

Het vraagpakket aan de aanbiedersmarkt, na afronding van de selectiefase, bestaat uit:

 

  • Programma van Eisen (ruimteboek)
  • Bouwkundig, constructief en installatietechnisch concept op VO-niveau
  • Locatiegegevens (draagkracht, milieu, bestemmingsplangegevens)
  • Concept overeenkomst
  • Begrotingsformat

 

Gunningscriteria (EMVI)

 

De resultaten van de aanbiedingen (twee enveloppensysteem) worden uitgezet in een gunningsgrafiek met als verticale as de projectkwaliteit, uitgedrukt in puntenwaarderingen voor Risicoanalyse, Plan van Aanpak (waaronder BIM-toepassing), Planning, Bouwplaatslogistiek en V&G-plan en Technische Waarde/GPR-kwaliteit (duurzaamheid) en als horizontale as de huisvestingslast, uitgedrukt in Financieringslast, Gemiddelde Onderhoudslast en Verbruikslast.

 

Het project wordt gegund aan Goldewijk te Doetinchem, de aanbieder van het plan met de hoogste kwaliteit voor de gunstigste huisvestingslast (quotiënt).

 

Toevoeging VIBES/YOUR-ID

 

Voor de nieuwbouw van het Reeshof College maakt Goldewijk gebruik van YOUR-ID, het door hen exclusief ontwikkelde, integrale concept voor duurzame huisvesting. Deze op wetenschappelijke leest geschoeide benadering gaat uit van een volledig integraal proces, gebaseerd op het bieden van maximale klantwaarde en volledige transparantie met als resultaat het just in time en binnen het gestelde budget realiseren van het toekomstbestendige gebouw. YOUR-ID brengt de essentiële functionele behoeften en belevingswaarden, technische en processtappen en randvoorwaarden samen in één allesomvattende aanpak. Klantpartnerschap en ketensamenwerking krijgen binnen deze werkwijze alle ruimte.

 

Voor de configuratie werkt Goldewijk samen met VIBES: Virtual Building Engineers BV uit Deventer, die het digitale bouwinformatiemodel (BIM) optimaal toepast. In dit ‘virtuele’ gebouw wordt het complete eindresultaat tot in het kleinste detail zichtbaar gemaakt. Alle bij de realisatie betrokken partners werken vanuit dit model, waarmee veel tijdwinst wordt gerealiseerd en vermijdbare kosten (faalkosten) worden voorkomen: LEAN in optima forma. Informatievastlegging en communicatie over het project geschieden vanuit één projectwebsite waardoor communicatiestoornissen zijn uitgesloten.

 

Het Reeshof College is dor het gebruik van YOUR-ID een ‘schoolvoorbeeld’ van het nieuwe bouwen met optimale aandacht voor klantbehoeften, toekomstbestendigheid, kwaliteit- en resultaatgerichtheid, waarbij van de meest geavanceerde digitale kennis en technieken gebruik is gemaakt. Het ontwerpen en realiseren 6600 vierkante meter schoolgebouw in slechts 26 maanden was zonder deze aanpak nooit mogelijk geweest.

Visie NLingenieurs inzake de Toekomstagenda voor de Bouw

Alle (positieve) ontwikkelingen ten spijt, verandert er in de bouwwereld nog steeds maar weinig als het gaat om efficiënte en effectieve samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. In een brief aan het Bouwteam ontvouwt NLingenieurs haar visie op de Toekomstagenda voor de Bouw.

 

Stichting Roges heeft in de persoon van Stan Vermeulen een bijdrage aan de totstandkoming van deze visie geleverd. De visie is primair ontwikkeld als ondersteuning van het voornemen van demissionair minister Spies om de bouwwereld in deze tijden van crisis weer uit het slop te trekken. Nu de brief van NLingenieurs inmiddels in Den Haag op tafel ligt, is het kabinet alweer enige weken demissionair. Daardoor dreigt een impasse in de besluitvorming over doelgerichte acties ten behoeve van een sterke(re) bouwsector. Stichting Roges spreekt de hoop uit dat, nu hervormingen in de bouwsector urgenter zijn dan ooit, de door de overheid aangejaagde initiatieven niet naar de achtergrond verdwijnen als gevolg van een veranderde (of veranderende) politieke context.

 

 

AAN:  Het Bouwteam

 

ONDERWERP: Visie NLingenieurs inzake de Toekomstagenda voor de Bouw

 

VAN: Ir. P.J.A. Oortwijn, algemeen directeur

 

DATUM: 15 maart 2012

 

PAGINA(‘S): 2

 

 

Geachte heer ir. J.A.P. Van Oosten,

 

 

Minister mevrouw Liesbeth Spies heeft u en uw team gevraagd om voor haar een Toekomstagenda voor de Bouw op te stellen waarin via een vraaggerichte en vernieuwende aanpak de bouwindustrie in Nederland weer gezond kan worden.

 

Om tot deze toekomstagenda te komen maakt u graag gebruik van inzichten die er in de markt op dit gebied zijn. NLingenieurs heeft in verband hiermee inbreng geleverd via ronde tafel sessies maar ook een tweetal eigen bijeenkomsten georganiseerd met 25 topdeskundigen uit haar eigen achterban, aangevuld met enkele deskundigen uit de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

 

Insteek bij deze bijeenkomsten was om niet zozeer stil te staan bij de crisis van dit moment, maar te proberen de argumenten bloot te leggen waarom de bouwsector ondanks ruim 10 jaar pogingen om zichzelf te vernieuwen daar maar niet in lijkt te slagen. Wij zijn daarom primair op zoek gegaan naar de wijze waarop de bouwsector fundamenteel en structureel zou kunnen vernieuwen. In dit document presenteren wij u onze visie op deze thematiek. Wij zien in de huidige crisis wel de aanleiding om nu in actie te komen, want op het moment dat de wagen nagenoeg stilstaat is het gemakkelijker om de koers fundamenteel te verleggen.

 

Startpunt bij onze benadering is de verwondering waarom we deze operatie eigenlijk nodig hebben, waarom de bouwsector er maar niet in slaagt om substantieel beter te performen. Wij constateren hierbij een enorm dilemma.

 

Unaniem zijn wij van mening dat in Nederland alle voorwaarden aanwezig zijn om een superieure bouwsector gestalte te geven. Wij beschikken over architecten- en ingenieursbureaus die tot de top in de wereld behoren, onze bouwbedrijven beschikken over goed geschoolde specialisten, de installatiesector is in staat uitstekend werk te leveren en in de toeleveringsindustrie bruist het van innovaties en hoogwaardige producten en productiemethoden. Mits daar toe uitgedaagd en daar toe in staat gesteld behoort de Nederlandse bouwsector tot de absolute wereldtop, een industrie om trots op te zijn. Een industrie waarin alle betrokkenen die trots ook uitdragen.

 

Maar waarom is de bouwsector niet wat zij zou kunnen en moeten zijn? Dat ligt volgens ons primair aan de wijze waarop het spel gespeeld wordt, zowel door opdrachtgevers, opdrachtnemers als toeleveranciers in de keten. Wij zien een cultuur waarin wantrouwen dominant aanwezig is, in stand gehouden door dikke contracten, de aanwezigheid van partijen die geld onttrekken zonder waarde toe te voegen, wij zien partijen waarbij bevoegdheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid niet gekoppeld aanwezig zijn. Wij zien dat risico’s verlegd worden naar partijen die daar niets mee kunnen, etc. En als puntje bij paaltje komt, komt iedereen daar ook nog eens goed mee weg.

 

Men zou de huidige situatie in de bouwsector kunnen vergelijken met een voetbalwedstrijd: er is een prachtig stadion, een goed bespeelbaar veld, twee goed getrainde teams van topspelers, professionele wedstrijdleiding, volle tribunes, wat wil men nog meer. En toch krijgt men een draak van een wedstrijd voorgeschoteld. Na afloop is niemand tevreden terwijl alle condities er toch waren. Om het spel goed te spelen is er dus meer nodig dan goede uitgangspunten, de bouwsector zal ook aandacht moeten hebben voor de (werking van de) regels, de mentaliteit, de cultuur, de wil om er iets van te maken, om in gezamenlijkheid een goed resultaat te boeken.

 

In de afgelopen 10 jaar is geprobeerd om de bouwsector zowel van binnenuit als met impulsen van buitenaf te vernieuwen. Deze combinatie is ook een absolute voorwaarde om hierin succesvol te kunnen zijn. Maar de impulsen van buitenaf waren te zwak en te kleinschalig om wezenlijk effect te sorteren. Publieke opdrachtgevers gezamenlijk zouden wel voor voldoende externe energie kunnen zorgen, mits zij gecoördineerd en uniform zouden handelen. Daar is helaas geen sprake van. In de bouwindustrie zelf is er zeker sprake van vernieuwing maar deze concentreert zich met uitzondering van de toeleveranciers erg eenzijdig op de processen, en te weinig op de producten.

 

De bouwindustrie leert dus onvoldoende van het geleverde product (en zorgt er dus niet voor dat het volgende product net weer even beter is) maar probeert wel haar processen zodanig te verbeteren en te uniformeren dat ze het volgende product iets sneller en nagenoeg identiek kunnen leveren.

 

Hoe kan in deze situatie structureel verandering komen? Naar onze mening door revolutionair te veranderen. Terug naar de eenvoudige marktprincipes, leren van de consumenten/producenten wereld. Inzetten op industrieel maatwerk, waarbij de competitie gaat tussen concepten, tussen merken. Dit is kort gezegd ook de aanpak die Professor Hennes de Ridder voorstaat in zijn concept LEGOlisering van de bouw. Een aanpak die bovendien zicht biedt op een aanzienlijk gunstiger waarde/prijs verhouding voor de geleverde producten dan op dit moment voor mogelijk wordt gehouden.

 

De basisgedachte in deze benadering is dat de klant professioneel inkoopt en de markt geschikte producten van gegarandeerde kwaliteit levert. Het product is daarbij (industrieel) maatwerk, getest en gecertificeerd.

 

De klant definieert, desgewenst bijgestaan door een deskundige, in functionele eisen wat hij wenst te kopen alsmede de context of de oplossingsruimte waarbinnen het te leveren product moet passen (waaronder zijn budgettaire context). Binnen de oplossingsruimte kan worden geoptimaliseerd of aspecten als levensduur, energiegebruik, vormgeving, flexibiliteit, hinder en dergelijke.

 

De klant beoordeelt in de eerste stap welke aangeboden oplossingen voldoen aan het programma van eisen en binnen de oplossingsruimte vallen (validatie), en waardeert die oplossingen vervolgens op de door hem aangegeven beoordelingsaspecten. Klanten moeten zich als inkoper dus verre houden van de wijze waarop een leverancier zijn product maakt. Hij moet zich wel bezighouden met het verkrijgen van voldoende waarborgen van product- en onderhoudsgaranties.

 

Alleen de leverancier gaat over de oplossing. De klant stelt dan ook geen specificaties voor het product meer op, maakt geen VO, DO of bestekken meer. Contracten worden veel dunner en eenduidiger. Er kan louter verwezen worden naar normen en productcertificaten.

 

Onder dergelijke condities zal de leverancier voor zich zelf zekerheden willen inbouwen waarbij hij er zeker van is dat wat hij produceert daadwerkelijk aan de beloofde specificaties voldoet. Dat kan de leverancier alleen maar als hij gaat denken in industrieel maatwerk, in opschaalbare en modificeerbare basisconcepten waarbij hij voortdurend zijn product optimaliseert. Het product wordt in deze aanpak gerealiseerd op basis van parametrische ontwerpen. De kracht van deze aanpak is dat de bouwsector veel flexibeler in kan spelen op de specifieke vraag. De aanpak is geschikt voor zowel kleine als grote series, maar ook voor aanpassing en renovatieopgaven. De elementen in de bouw worden modulair, uitneembaar, vervangbaar en in vele situaties herbruikbaar of recyclebaar.

 

De voorgestelde aanpak heeft ingrijpende consequenties voor de regelgeving, voor het onderwijs, en voor alle spelers in de keten. Maar uiteindelijk heeft ook iedereen bij deze aanpak wat te winnen. De vraag naar hoogwaardige producten en diensten is namelijk onverminderd groot. De bouwsector speelt ook in de komende decennia een belangrijke rol bij diverse maatschappelijke opgaven. Wonen moet betaalbaar blijven/worden, het energieverbruik moet drastisch worden teruggebracht, grondstoffen moeten worden hergebruikt enzovoort. Dit is in het belang van enerzijds de klant, de gebruiker, de leverancier en de exploitant, en anderzijds in het belang van de hele maatschappij. De geschetste revolutie in de bouwsector is derhalve geenszins vrijblijvend.

 

NLingenieurs wil met deze visie een fundamentele inbreng leveren voor de Toekomstagenda voor de bouw, maar we zijn ons ervan bewust dat er ook op diverse deelaspecten nog veel winst te behalen valt. Toch moet naar onze mening nu ingezet worden op een structurele hervorming van de sector, een hervorming die met visie en betrokkenheid van alle spelers gestalte kan en moet krijgen.