aanbesteding laten doen

aanbesteding laten doen

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen.

In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een voorafbepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een van de bedrijven wordt gunning genoemd. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel om concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Waarom  een aanbesteding laten doen?
Het doel van aanbesteden is om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen door “de markt” zijn werk te laten doen (concurrentiewerking). Op deze wijze wordt ofwel de laagste prijs verkregen kan worden.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Er zijn verschillende strategieën (benaderingen, visies, stappen of richtlijnen) voor het ontwerp van duurzame woningen en gebouwen. De meest bekende en nog steeds actuele strategie is de Trias Energetica. Dit is een strategie voor het besparen van energie. In het Informatieblad strategieën duurzaam bouwen en verbouwen staat een compleet overzicht van de verschillende strategieën.

Subsidies voor duurzaam (ver)bouwen

Duurzaam bouwen en verbouwen draagt bij aan een beter milieu en een gezonde woon- en werk-omgeving. Daarom ondersteunt de Rijksoverheid duurzaam bouwen met subsidies.

 

Duurzaam bouwen is een breed begrip.

Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp van een gebouw of bouwwerk gebeuren als tijdens bouw, verbouw, renovatie of sloop. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

 

Tips voor duurzaam bouwen

Denk bij duurzaam bouwen aan het volgende:

  • Houd al in de ontwerpfase rekening met de gewenste technische levensduur van het gebouw. Zo vermindert u de belasting van het milieu. Kies in uw ontwerp voor milieuvriendelijke bouwwijzen en materialen.
  • Houd bij het ontwerp en de materiaalkeuze zo veel mogelijk rekening met hergebruik van bouwdelen en recycling van materialen die vrijkomen bij de sloop van het gebouw.
  • Kies niet te snel voor sloop. Bekijk eerst of een gebouw in aanmerking komt voor renovatie, samenvoeging, splitsing of herbestemming.
  • Ontwerp het gebouw zo, dat het later makkelijk is aan te passen aan de wensen van (nieuwe) gebruikers.
  • Pas duurzame technieken toe om te besparen op energie- en materiaalgebruik.
  • Pas maatregelen toe die tijdens het gebruik van het gebouw leiden tot energiebesparing. Minder energieverbruik betekent ook lagere energielasten.
  • Zorg dat het voor gebruikers eenvoudig is om installaties energiezuinig te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het beheer van het gebouw.

lean bouwen

Waar komt lean bouwen vandaan?

Deze denkwijze komt uit de auto-industrie en heeft voor vele verbeteringen gezorgd op het gebied van kosten verlagin en verbeteracties. Bijvoorbeeld: het efficiënter inrichten van het productieproces door looproutes te verkorten en er voor te zorgen dat de benodigde materialen tijdig op de betreffende plek aanwezig zijn. De vertaling van deze filosofie naar de bouwwereld heeft de term ‘LEAN bouwen’ in het leven geroepen. De belangrijkste voorwaarden van lean bouwen zijn voor ons: verbeter adviezen vanaf de werkvloer doorvoeren en  gezamenlijk ontwerpen

 

Waarde en verspilling
De lean-filosofie is inmiddels een beproefde manier om tegen een bedrijfsproces aan te kijken en deze continu te verbeteren. De lean bouwen-principes zijn van toepassing op ieder proces en hebben hun waarde al meer dan 20 jaar bewezen in andere sectoren dan de automobiel industrie. Lean gaat uit van van een heldere basisdefinitie: alle activiteiten binnen een organisatie die rechtstreeks bijdragen aan dat waar de klant voor betaalt is waarde, al het overige is verspilling. De uitdaging ligt nu hierin om iedereen binnen de organisatie actief bij te laten dragen aan enerzijds het vergroten van waarde en anderzijds het terugdringen van verspilling.

 

Lean bouwen
Lean bouwen is samenwerken en bouwen binnen een leancultuur waarbij waarde actief wordt vergroot en verspilling wordt teruggebracht. De betekenis van het woord lean, slank, komt tot uitdrukking in onze projecten. Het, door alle medewerkers aan een project, efficiënt gebruik maken van tijd, materialen en productieprocessen creëert waarde en voorkomt verspilling en faalkosten.
Elk project start met de eerste ontmoeting met de klant. De klant vormt dan ook het belangrijkste uitgangspunt voor alle volgende processen. Bouwenu denkt en werkt vanuit de klant en het project. Doet de bouwwereld dat al niet jarenlang? Jazeker, hiernaar streefden al vele generaties. Toch maakt de komst van leanbouw een wezenlijk verschil: een efficiënte en transparante manier van organiseren en communiceren geeft inzicht in documenten en processen en overzicht aan alle betrokkenen. Tijdverspilling door foutieve planningen of te lange lijnen behoort tot het verleden. Het gevolg van leanbouw is een prettige en kostenbesparende samenwerking, die motiveert, vertrouwen uitstraalt en daardoor recht doet aan onze missie.

 

Roges bouwt lean
• flexibele en doelgerichte projectorganisatie
• transparante (online) communicatie
• timemanagement en doelmatige logistieke planning
• korte doorlooptijden
• kostenbesparing
• gericht op het creëren van waarde en het terugdringen van verspilling

 

Lean Bouwen – waar gaat het om?

Steeds meer bouwbedrijven in Nederland doen aan Lean bouwen of willen er iets aan gaan doen. Wij zien veel bouwers worstelen met de vraag wat dat dan wel is, dat Lean bouwen. Lean komt uit de automobielindustrie, wat kan de bouw daar dan van leren?

Vaak leert men dan in onze ogen te kort door de bocht. Uit de industrie zijn meerdere Lean instrumenten bekend, zoals 5S (orde en netheid) en Value Stream Mapping (verspillingen in een proces in kaart brengen). Die gaat men dan ijverig toepassen, waarna men tevreden constateert dat de dingen daardoor beter gaan. “Wij doen Lean en daarom zijn bij ons de resultaten beter geworden”, horen we dan. Alleen horen we er meteen achteraan dat men er eigenlijk meer van verwacht had.

En dat kunnen wij ons helemaal voorstellen, omdat met het gebruiken van één of enkele instrumenten de echte winst zelden gepakt wordt. Dat lukt wel wanneer gewerkt wordt volgens Last Planner®, een specifiek voor de bouw ontwikkelde aanpak, die gebaseerd is op de Lean principes. Elementen uit deze aanpak zien we op een aantal plaatsen toegepast worden: de in veel bedrijven al toegepaste post-it planning is bijvoorbeeld zo’n element uit Last Planner. Vooral diegenen die ergens een Lean Bouwen opleiding gevolgd hebben en denken dit nu wel zelf toe te kunnen passen, gaan ijverig post-it planningen maken en denken daarmee Lean te bouwen. Ze beseffen zich dan onvoldoende dat ze slechts één element uit een zorgvuldig opgebouwde systematiek van een reeks elementen gebruiken. Op zich helpt dit, de resultaten worden er beter van, maar de echte winst laat men dan toch liggen.