Platform EMVI Bouw en Stichting Roges rondom GWW

In het verleden is al meerdere keren melding gemaakt van het initiatief om tot een PlatformEmviBouw te komen. Door samenwerking met Stichting rondom GWW binnen de contour van het convenant tussen het MKB en de gemeente Rotterdam is de bedoelde praktijk van het platform ‘werkende weg’ ontstaan: kennisontwikkeling en –deling op het gebied van aanbestedingspraktijk in de bouwsector, meer in het bijzonder de ontwikkeling van geschikt instrumentarium rondom EMVI-aanbestedingen.

 

 
Stichting rondom GWW is ontstaan om het hiervoor beschreven convenant een bredere toepassing te geven en continuïteit in de samenwerking te faciliteren tussen – in dit geval – de gemeente Rotterdam en het – regionale – MKB. Door partijen wordt nadrukkelijk gewezen op het open karakter van de samenwerking. Toetreding is niet voorbehouden aan de MKB-bedrijven van het Platform Rijnmond of de gemeente Rotterdam. Andere MKB-bedrijven en gemeenten zijn welkom.

 

 
Inmiddels dient zich concrete belangstelling aan. Uw eventuele belangstelling kunt u kenbaar maken bij Stan Vermeulen: stan.vermeulen@roges.nl

Roges en BIZOB

Roges behoort sinds dit jaar tot de flexibele schil van BIZOB te Oirschot. BIZOB is een inkooporganisatie met als werkgebied Zuid-Oost Brabant, waar inmiddels 21 regiogemeenten zich bij hebben aangesloten.

 

 
De samenwerking is tot stand gekomen vanuit een gezamenlijk gedragen visie dat aanbesteden slechts een onderdeel is van het inkoopproces en dat opdrachtgevers er goed aan doen zich te concentreren op de beoogde functie van het onderwerp van inkoop: waar is ‘het’ voor? Met de in werking treding van de nieuwe aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit werd het niet alleen mogelijk maar ook opportuun samen inhoud te geven aan nieuwe regels. EMVI is dan wel voorgeschreven, maar de vraagzijde hef in verwarring beide handen de lucht. Wat mag nou wel en wat niet tegen de achtergrond van de Gids Proportionaliteit? De boodschap is er een van zelf nadenken en daarbij redelijkheid in acht nemen: ‘comply or explain’. Wat zoveel wil zeggen als ‘pas de wet toe of motiveer waarom je er een bijzondere invulling aan geeft’.

 

 
In de ontluikende EMVI-praktijk zijn er al enkele gouden regels van toepassing geworden:
• Pas als inkoopstrategie toe: zoveel mogelijk kwaliteit/waarde voor zo weinig mogelijk (exploitatie)geld
• Pas nauwgezette functionele vraagstelling toe voor de duiding van die waarde
• Hanteer onderscheidende, relevante selectie- en gunningscriteria
• Zorg ervoor dat je het minste dat je graag wil hebben ook tenminste kunt betalen
• Investeer in beoordelingsvermogen (aan de vraagzijde)
• Investeer in vraagsensitiviteit (aan de aanbodzijde)
• Geef goede motivaties rondom inkoopbeslissingen

 

 

In samenwerking met BIZOB passeert een grote diversiteit aan inkoopsituaties bij Roges de revue. Of het nu een isolatieprogramma is, een opleidingsplan, financial lease voor hardware, een Integraal Kindcentrum, adviesdiensten voor een wegrenovatie, de complete infrastructuur voor een centrumplan of de verkoop van grond voor een woningbouwontwikkeling, op elke situatie zijn bovenstaande regels van toepassing.

 

BIZOB

Belastingdienst

Op 25 juni jl. vond een inkoopthemadag plaats, georganiseerd door het centrum voor facilitaire dienstverlening van de Belastingdienst te Amsterdam. De doelgroep werd gevormd door vertegenwoordigers van het Rijk in de volgende functies: inkopers, inkoopmanagers, contractmanagers.

 

 
Roges mocht twee workshops ‘innovatieve aanbestedingsmethodes’ voor haar rekening nemen . Het werden geanimeerde ontmoetingen met ‘het veld’, met aan de ene kant de ontnuchterende opmerking wat er aan functioneel specificeren nou zou innovatief was – de NEVI heeft dit toch al 20 jaar in haar curriculum staan – en aan de andere kant de vaststelling dat deze wetenschap dan kennelijk aan de bouwsector (zowel de vraag- als de aanbodzijde) voorbij is gegaan. Een voorbeeld.

 

Prestatieconcept

Het prestatieconcept, ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst in de eerste helft van de negentiger jaren van de vorige eeuw, waas de eerste vraagstrategie in de bouwsector welke uitging van een functionele benadering van de vraag. Toen de RGD na de uitvoering van haar eigen programma RJ120 de regie inzake het prestatieconcept uit handen gaf aan de markt was het vrijwel meteen gedaan ‘met de koopman’. Behalve de Rijksoverheid, in het bijzonder de RGD, kende aan de vraagzijde vrijwel niemand het concept. Na het RGD-programma werden geen nieuwe marktvragen gesteld, de aanbodzijde zag bij het uitblijven van de vraag geen heil in het verder ontwikkelen van een nieuwe aanbodstrategie: binnen 5 jaar had niemand het meer over het prestatieconcept. Weg kans.

 

 
De conclusie kan op basis van de discussie van 25 juni jl. dan ook niet anders luiden dan: het wordt eens tijd dat we in de bouwsector gaan toepassen waar we al jaren de waarde van inzien en – middels de toepassing van het prestatieconcept – al even aan geroken hebben.
Wie trekt de handschoen aan? Roges zorgt ervoor dat die past.

Reframe Housing

Op 15 april 2014 vond het congres Reframe Housing plaats. De organisatie was in handen van de NBvT. Reframe Housing is een platform, met als partners de NBvT, TUe, Centrum Hout, Aedes, SBRCUR en Stichting SlimBouwen.

 

 
Inspirator voor dit congres was Jos Lichtenberg, hoogleraar Productontwikkeling Building Industry TU Eindhoven, met zijn artikel ‘de bouw in de sandwich’ (zie www.reframehousing.nl). Op basis van zijn essay werd een zevental platforms ingericht vanuit het centrale thema: de ontmoeting van vraag en aanbod. Roges mocht het zesde platform ‘De nieuwe uitvraag’ verzorgen.

 

 
Na afloop werd getracht conclusies te trekken. Daarover binnenkort meer. Dit congres pretendeert namelijk geen eindpunt doch een begin te zijn. Uit het platform van Roges kwam een – ietwat confronterende – conclusie naar voren. De aanbodzijde is niet in staat het over een voorkeursrichting eens te worden. Zij kan de vraagzijde niet vertellen wat verstaan moet worden onder ‘het beste uit de bouw’. Wat verwachten we dan van de vraagzijde? Dat die wel weet hoe het moet en dus weet wat ze kan/mag/moet vragen?

 

 
Afijn, hier is het laatste woord nog niet over gezegd, zoveel is wel duidelijk. Hou de website van Reframe Housing en de praktijk van Roges maar in de gaten.

 

 

Reframe Housing