Reeshof College, schoolvoorbeeld van ideale combinatie BIM en HPT

Mede dankzij de implementatie van High Performance Tendering als inkoopstrategie en BIM verloopt de nieuwbouw van het Reeshof College voorspoedig en volgens plan. In de onderstaande casebeschrijving door Roges is te lezen hoe dit project volgens de richtlijnen van HPT gestalte heeft gekregen. Onder deze casebeschrijving is een toevoeging hieraan door Goldewijk gevoegd.

 

Casebeschrijving deel Roges Nieuwbouw Reeshof College 3 februari 2012

 

Het project

 

Nieuwbouw VMBO-school  ‘Het Reeshof College’ met als gezamenlijke opdrachtgever de onderwijsorganisaties OGT en OVOT te Tilburg. Het project wordt gerealiseerd in de wijk Reeshof te Tilburg. Omvang: 6.600 m2 BVO in 4 bouwlagen. Start van het Programma van Eisen: zomer 2010. Beoogde oplevering: zomer 2012. Status project: casco gereed (januari 2012).

 

De vraagstelling: het implementeren van een integrale bouworganisatievorm op het project

 

Via een marktoriëntatie onderzocht de opdrachtgever de praktische haalbaarheid van andere bouworganisatievormen. –

Succesfactoren bij de keuze van -uiteindelijk- Design & Build:

 

  •  Praktische invulbaarheid (er zijn geschikte aanbieders)
  •  Hoge kwaliteit-prijs verhouding (o.m. door procesefficiency)
  •  Kortere doorlooptijd, passend bij de aanwezige tijdambitie
  •  Betere juridische positie voor de opdrachtgever  i.c. productaansprakelijkheid bij opdrachtnemer

 

Het antwoord: High Performance Tendering (HPT)                  

 

Het uitvoeren van een inkoopproces voor het verkrijgen van een bouwwerk met de hoogste gebruiksprestaties (o.m. in termen van toekomstbestendigheid, duurzaamheid en onderhoud). Hierbij wordt op basis van een in hoofdzaak functioneel vraagpakket gezocht naar de beste aanbiedersoplossing. Deze oplossing moet geboden worden binnen een door de opdrachtgever vooraf bekend gemaakt investeringsplafond.

Reeshof-College schoolvoorbeeld

HPT betekent een ommezwaai in de aanbestedingspraktijk: kwaliteit- in plaats van prijsconcurrentie. Kernbegrippen: Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), Total Cost of Ownership (TCO) en de interactie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer middels een Bouw Informatie Model (BIM). Succesfactor: de organisatie van (beoordelings)deskundigheid aan de zijde van de opdrachtgever middels een zogeheten Q-team (kwaliteitbegeleidingsteam).

 

Verantwoordelijke voor en organisatie van het inkoopproces: Stichting Roges (roges.nl). Toegepast: een Europese Aanbesteding, de niet-openbare procedure (selectie- en gunningstraject).

 

Reeshof College – opengewerkt gebouwmodel volgens BIM (bron: VIBES Deventer)

 

Het vraagpakket aan de aanbiedersmarkt

 

Het vraagpakket aan de aanbiedersmarkt, na afronding van de selectiefase, bestaat uit:

 

  • Programma van Eisen (ruimteboek)
  • Bouwkundig, constructief en installatietechnisch concept op VO-niveau
  • Locatiegegevens (draagkracht, milieu, bestemmingsplangegevens)
  • Concept overeenkomst
  • Begrotingsformat

 

Gunningscriteria (EMVI)

 

De resultaten van de aanbiedingen (twee enveloppensysteem) worden uitgezet in een gunningsgrafiek met als verticale as de projectkwaliteit, uitgedrukt in puntenwaarderingen voor Risicoanalyse, Plan van Aanpak (waaronder BIM-toepassing), Planning, Bouwplaatslogistiek en V&G-plan en Technische Waarde/GPR-kwaliteit (duurzaamheid) en als horizontale as de huisvestingslast, uitgedrukt in Financieringslast, Gemiddelde Onderhoudslast en Verbruikslast.

 

Het project wordt gegund aan Goldewijk te Doetinchem, de aanbieder van het plan met de hoogste kwaliteit voor de gunstigste huisvestingslast (quotiënt).

 

Toevoeging VIBES/YOUR-ID

 

Voor de nieuwbouw van het Reeshof College maakt Goldewijk gebruik van YOUR-ID, het door hen exclusief ontwikkelde, integrale concept voor duurzame huisvesting. Deze op wetenschappelijke leest geschoeide benadering gaat uit van een volledig integraal proces, gebaseerd op het bieden van maximale klantwaarde en volledige transparantie met als resultaat het just in time en binnen het gestelde budget realiseren van het toekomstbestendige gebouw. YOUR-ID brengt de essentiële functionele behoeften en belevingswaarden, technische en processtappen en randvoorwaarden samen in één allesomvattende aanpak. Klantpartnerschap en ketensamenwerking krijgen binnen deze werkwijze alle ruimte.

 

Voor de configuratie werkt Goldewijk samen met VIBES: Virtual Building Engineers BV uit Deventer, die het digitale bouwinformatiemodel (BIM) optimaal toepast. In dit ‘virtuele’ gebouw wordt het complete eindresultaat tot in het kleinste detail zichtbaar gemaakt. Alle bij de realisatie betrokken partners werken vanuit dit model, waarmee veel tijdwinst wordt gerealiseerd en vermijdbare kosten (faalkosten) worden voorkomen: LEAN in optima forma. Informatievastlegging en communicatie over het project geschieden vanuit één projectwebsite waardoor communicatiestoornissen zijn uitgesloten.

 

Het Reeshof College is dor het gebruik van YOUR-ID een ‘schoolvoorbeeld’ van het nieuwe bouwen met optimale aandacht voor klantbehoeften, toekomstbestendigheid, kwaliteit- en resultaatgerichtheid, waarbij van de meest geavanceerde digitale kennis en technieken gebruik is gemaakt. Het ontwerpen en realiseren 6600 vierkante meter schoolgebouw in slechts 26 maanden was zonder deze aanpak nooit mogelijk geweest.