Aanleiding en historie

Men hoort slechts de vragen waarop men in staat is te antwoorden. Deze quote van Friedrich Nietzsche stond mede centraal tijdens de oprichtingsbijeenkomst van stichting Roges in 2007. Vrij vertaald:
er is weinig marktsensitiviteit, hetgeen leidt tot de vicieuze cirkel: de aanbodzijde investeert niet in haar aanbodontwikkeling omdat zij geen andere vragen op zich af ziet komen; de vraagzijde stelt geen andere vraag omdat zij de aanbodzijde niet in haar eigen aanbodontwikkeling ziet investeren.

 

Er zal dus een brug geslagen moeten worden.
Directeur Stan Vermeulen zorgt voor die overbrugging met de oprichting van een stichting die zich inzet voor de bevordering van procesinnovatie in de bouw.

 

De reden voor de oprichting is tweeledig. Aan de ene kant wil Roges aanbieders een instrument bieden om opdrachtgevers te bereiken. En aan de andere kant wil Roges opdrachtgevers onafhankelijk adviseren inzake het beste inkoopproces. Overigens biedt Roges zelf geen inkoopprocessen aan.

 

Het oogmerk van de stichting is marktinnovatie op gang brengen -en houden- en de ervaringskennis die hieruit voortkomt zoveel mogelijk verspreiden. Ook wil Roges een lans breken voor andere posities van contractpartners: stel hen open vragen: een andere vraag, waardoor men in de gelegenheid komt om een beter antwoord te geven. De neutrale positie van de stichting is essentieel in deze aansporingen. Roges heeft geen ander belang dan de procesinnovatie zelf.

 

2007-2012
In haar contacten met de aanbiedersmarkt stelt Roges zich ten doel om binnen vijf jaar onafhankelijk te zijn van ondersteuning. De ondersteuningsovereenkomsten zelf zijn eindig en hebben een in opvolgende jaren dalende waarde. De projecten zullen uiteindelijk het bewijs moeten gaan leveren van de rotsvaste overtuiging van Roges dat de bouwsector beter kan presteren.

 

De projecten zullen bestaansrecht moeten gaan geven aan de aanjagersrol van stichting Roges om betere prestaties daadwerkelijk te realiseren. Dit betekent ook dat de rol van stichting Roges per definitie een tijdelijke zal zijn. Haar statutaire doel van marktinnovatie zou anders immers onbereikbaar blijken te zijn. En stichtingen die hun statutaire doel niet bereiken, verliezen hun bestaansrecht. Daarmee creëert stichting Roges voor zichzelf een volstrekt unieke positie: ook als zij haar doel bereikt is er geen reden meer om zichzelf in stand te houden.

 

Aan de hand van de door haar uitgegeven folders is de ontwikkelingslijn van stichting Roges duidelijk herkenbaar. De start in 2007 wordt gemarkeerd met een duidelijke visie. De handelingsbereidheid van Roges wordt eveneens benadrukt:

 

  •     Visie zonder handelen blijft dromen
  •     Handelen zonder visie wordt dwalen
  •     Visie en ernaar handelen verzet bergen

In de eerste vijf jaar brengt Roges drie folders uit:

 

1. Vraaginnovatie in de bouw: oplossingen binnen handbereik (2007). In deze folder wordt de missie en visie van Roges t.b.v.  vragers en aanbieders uiteengezet (klik op Roges folder – De tijd is rijp om deze  te downloaden).

Roges folder - De tijd is rijp

 

 

2. In de folder ‘Beter af met Vraagmanagement’ (2009) licht Roges de focus op de maatschappelijke relevantie van procesinnovatie nader toe. Belangrijke uitgangspunten van Vraagmanagement zijn het professioneel inschakelen van bouwpartners en het (mede daardoor) verkrijgen van betere antwoorden door andere vragen aan de markt te stellen (klik op Roges folder – Beter af met Vraagmanagement om deze te downloaden).

Roges folder - Beter af met Vraagmanagement

 

3. De derde folder van Roges: High Performance Tendering – Aanbesteden op prestatie in plaats van op prijs (2011). Met de ontwikkeling van HPT brengt Roges een concrete, bewezen procesaanpak met opvallende resultaten (klik op Roges folder – High Performance Tendering om deze te downloaden).

Roges folder - High Performance Tendering

 

Vanaf het begin besefte Roges dat er veel werk aan de winkel is. In 2012 moeten nog steeds bergen (werk) verzet worden. Niet alleen door het verkondigen van visies, praten en schrijven. Maar gewoon door (mee) te doen; opdrachtgevers bij de hand te nemen om ze in de praktijk succesvol te laten zijn. Procesvernieuwing is hún succes. Op hún projecten. De praktijk is immers de beste leermeester.

 

De nieuwe aanbestedingspraktijk zal omvangrijker worden, de markt zal omkeren, dat kan niet anders. De bewijzen ervoor zijn te sterk. Maar zolang een vernieuwingsdoorbraak niet het geval mocht zijn, blijft stichting Roges actief om die omkering in praktijk te brengen en de markt van aanvullende bewijzen te voorzien. Net zolang als nodig is, net zolang tot het risico van terugval (naar oude processen) geminimaliseerd is. In ieder geval nog 5 jaar.

 

Stan Vermeulen

Stan Vermeulen, directeur Stichting Roges
Stan Vermeulen (59), oprichter van Stichting Roges, studeerde in 1979 af aan de TU Eindhoven (TUE FAGO, maart ’79). Vermeulen begeleidt opdrachtgevers op het gebied van nieuwe vraagstrategieën voor bouwprojecten. Daarnaast zorgt Vermeulen voor de vormgeving en begeleiding van bijbehorende, alternatieve inkoopprocessen.

 

volg_stan_vermeulen_via_linkedin.jpg

 

 

In de bijna 30 jaar dat hij aan de aanbodzijde actief is geweest, heeft Vermeulen een ruime praktijkervaring opgebouwd met tal van bouworganisatievormen. Integratie van techniek en verantwoordelijkheden van partijen vormt daarbij de rode draad in zijn carrière. Die carrière leidde via een Turnkey-bouwonderneming en een resultaatplichtig opererend bouwmanagementbureau naar zijn huidige positie.

 

Naast zijn werk voor Roges is Stan Vermeulen onder meer actief als lid van de werkgroep Partnership Scholenbouw van SCS te Den Haag en was hij mede-initiatiefnemer van het lectoraat Proces & Techniek aan de Avans Hogeschool en Hogeschool Zuyd.

 

Stan Vermeulen publiceert regelmatig in vakbladen en organiseert kleinschalige bijeenkomsten, zogeheten ‘projectsuccestafels’ met als doel om bruggen te slaan tussen de vraag- en de aanbodzijde van de bouwsector.

Statement Roges: Verbetering is gewoon de realiteit, de droom voorbij!

De drijvende kracht achter HPT: de overtuiging dat het (veel) beter kan. Klik op de onderstaande afbeelding en hoor hoe verbetering gewoon de realiteit is, de droom voorbij!

 

In de bouw zal het nooit veranderen. Alles waar je als opdrachtgever of opdrachtnemer al tijdens de aanbesteding niet op hoopt, wordt helaas later altijd waar. We moeten ons erbij neerleggen dat in de bouw de dingen nooit veranderen. Of toch wel?