europese aanbesteding

Europese aanbesteding

Een Europese aanbesteding is een aanbesteding volgens bepaalde Europese aanbesteding richtlijnen.

Een aantal richtlijnen van de Europese Unie verplicht Europese overheden om overheidsopdrachten die een bepaald bedrag te boven gaan uit te schrijven via de procedure van een Europese aanbesteding.

 

Wanneer is Europese aanbesteding verplicht

Deze verplichting geldt voor

 • de nationale overheid
 • gemeenten, provincies en waterschappen
 • publiekrechtelijke instellingen
 • water- en energievoorziening, vervoer

De procedure kan worden toegepast op:

 • opdrachten voor bouwwerken en infrastructurele werken
 • leveringen van goederen, bijvoorbeeld aanschaf van brandweerapparatuur.
 • uitvoeren van diensten, bijvoorbeeld het uitvoeren van onderzoek, het drukken van een folder of het maken van een reclamespot.

 

de europese aanbesteding wet

In de wet zijn de beginselen en regels opgenomen die moeten worden toegepast op het voeren van Europese aanbesteding procedures. Daarnaast zijn in de wet ook de uitgangspunten opgenomen die gelden bij nationale en meervoudig onderhandse aanbestedingen. Het juridisch kader voor zowel Europese als nationale en onderhandse aanbestedingen wordt voorts gevormd door de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie de jurisprudentie van nationale rechters (vooral Voorzieningenrechters in kort geding).

 

Economische uitgangspunten

 • Concurrentiestelling;
 • Goede vastlegging specificaties;
 • Integrale kostenbeheersing (zogenoemde Total Cost of Ownership, alle kosten gedu-rende de levensduur van een product);
 • Kostenreductie (structureel) in plaats van kostenvermijding (incidenteel).

 

Juridische uitgangspunten

Onderdeel van het aanbestedingsbeleid zijn ook de juridische uitgangspunten. Ten eerste het naleven van wet- en regelgeving. Ten tweede de toepassing van de eigen contractvoorwaarden. Ten slotte is er ook aandacht voor de wijze van contracteren en looptijd van contracten.

Ethische en ideële uitgangspunten

Als laatste onderdeel van het aanbestedingsbeleid neem je ethische en ideële uitgangspunten mee. Het gaat daarbij om inkoopethiek en integriteit. Instrument daarvoor is een integriteitsbeleid. Daarin onderdelen als een gedragscode inkoop en functiescheiding bij het inkoopproces. Verder speelt bij alle overheidsorganisaties het duurzaam inkopen een voorname rol. Ook kan je bij het inkopen van producten arbocriteria meenemen.

aanbestedings procedure

aanbestedings procedure

Openbare procedure

De openbare aanbestedings procedure is een aanbestedingsprocedure met maar één ronde, waarop iedere ondernemer mag inschrijven.

Kenmerken

 1. Er is veel concurrentie mogelijk. Iedere geïnteresseerde kan inschrijven.
 2. De procedure kent één ronde. De geschiktheid van het bedrijf en de inhoud van de offerte worden in één fase beoordeeld.
 3. Er is geen sprake van selectie. Dit betekent dat je van alle inschrijvers die voldoen aan de gestelde geschiktheideisen de offerte inhoudelijk moet beoordelen. Het is dus niet van belang dat de ene inschrijver betere referenties en een hogere omzet heeft dan een andere inschrijver. Als de referenties en de omzet voldoen aan de gestelde eisen, dan is dat afdoende.
 4. Het is een relatief snelle procedure van minimaal 52 dagen dan wel minimaal 40 dagen ingeval van elektronisch ter beschikking stellen van het beschrijvend document.

aanbestedingen in brabant

Aanbestedingen in Brabant

Roges voert openbare (Europese) aanbestedingen uit voor werken, leveringen en diensten. Wij doen aanbestedingen in brabant.

Hoe werkt het?

aanbesteden betekent dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om mee te dingen naar een opdracht van Roges . Voor bedrijven garandeert dit systeem van aanbesteden openheid bij de gunning van opdrachten en gelijkheid van kansen. Voor Roges betekent dit dat ze, afhankelijk van het criterium (economisch meest voordelige inschrijving of laagste prijs) de meest geschikte partij kan kiezen op basis van vooraf aangegeven criteria.

Criteria bij aanbestedingen

Aanbestedingen vergen van de gemeente en van geïnteresseerde bedrijven een zorgvuldige voorbereiding. De aanbesteder (Roges) stelt eisen waaraan de inschrijver (het bedrijf) en de offerte moeten voldoen. Dit zijn de selectie- en gunningcriteria, die vooraf duidelijk bekend  gemaakt zijn.

 

Wat is een aanbesteding?

Aanbesteden is het in de markt zetten van een (overheids)opdracht. Ondernemers kunnen daarop inschrijven door een offerte in te dienen (de inschrijving). Boven een bepaalde drempelwaarde zijn overheidsinstellingen verplicht een opdracht aan te besteden en moeten ze ook een van de voorgeschreven aanbestedingsprocedures volgen. Commerciële instellingen hebben die verplichting niet, maar besteden hun opdrachten steeds vaker aan. Zij organiseren steeds vaker een procedure van offertevergelijking die het karakter heeft van een aanbesteding en waarop de aanbestedingsregels van toepassing kunnen zijn.

Waarom zou je aanbesteden?

Bij een aanbesteding gaan inschrijvers met elkaar in concurrentie. Zo kunnen opdrachtgevers voor de laagste prijs of de economisch meest voordelige inschrijving kiezen op basis van de prijs-kwaliteitverhouding. Een ander doel van aanbesteden is om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

 

Aanbesteding in brabant

Inkoop en aanbesteding

Roges voert openbare (Europese) aanbestedingen uit voor werken, leveringen en diensten. Voor inkoop en aanbestedingen moet je bij ons wezen!

Hoe werkt het?

(Europees) aanbesteden betekent dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om mee te dingen naar een opdracht van Roges . Voor bedrijven garandeert dit systeem van aanbesteden openheid bij de gunning van opdrachten en gelijkheid van kansen. Voor Roges betekent dit dat ze, afhankelijk van het criterium (economisch meest voordelige inschrijving of laagste prijs) de meest geschikte partij kan kiezen op basis van vooraf aangegeven criteria.

Criteria bij aanbestedingen

Aanbestedingen vergen van de gemeente en van geïnteresseerde bedrijven een zorgvuldige voorbereiding. De aanbesteder (Roges) stelt eisen waaraan de inschrijver (het bedrijf) en de offerte moeten voldoen. Dit zijn de selectie- en gunningcriteria, die vooraf duidelijk bekend  gemaakt zijn.