Convenant

In 2011 is door het Platform MKB Rijnmond en (toen nog) Gemeentewerken Rotterdam een convenant ondertekend dat tot doel had (en heeft) om elkaar te ondersteunen in het wederzijdse streven naar procesverbetering. Roges vult daarbij de rol van convenantmanager in.

 

Plaatsing van het convenant in de ontwikkelingen van de bouwsector

 

De bewustwording van ‘het kan beter’ (terugdringen van verspilling, in deze tijden is veronachtzamen ervan maatschappelijk ‘not done’) wordt groter, niet in de laatste plaats omdat daar waar de vernieuwingsstap gemaakt wordt, dit niet onbeloond blijft. De kwaliteitspraktijk verschuift van ‘afdwingen’ (traditioneel) naar ‘positief verrast worden’ (nieuw). Dit laatste betekent ruimte geven (om verrast te kunnen worden). Alles voorschrijven houdt een onmondige, reactieve sector in stand, uitsluitend gefocused op het optimaliseren van de eigen propositie na aanbesteding.

 

Ieder stelt bij voorkeur de vraag waarop men het antwoord al weet (‘vragen naar de bekende weg’) en er komt geen antwoord op een vraag die niet gesteld wordt. Op vernieuwingsplaatsen wordt deze vicieuze cirkel doorbroken. Dit geeft aan dat vernieuwing pas realiteit wordt als beide zijden van de markt (vraag- en aanbodzijde) ernaar streven. Dit vergt dus samenwerking: overtuigen en overtuigd willen worden. En door samenwerking ontstaat ‘werkende weg’ vertrouwen (dat het inderdaad beter kan).

 

In deze samenwerking staat de risico-discussie centraal. Verrassen is mooi, maar niet als de verrassing uit aanvullende risico’s bestaat. Voorschrijven was ‘alles zeker weten’ en risicoloos? De risicovraag ‘wie is het beste in staat welke risico’s te dragen’ werd dus niet gesteld en daarmee werd de potentie tot risicodeling niet benut. Bij de pakketinhoudelijke – functionele – uitvraag hoort ook de risico-uitvraag gesteld te worden: wie neemt wat tot zijn verantwoordelijkheid?

 

Het nadrukkelijk ‘open’ convenant (geïnteresseerde marktpartijen zijn welkom) blijkt bij uitstek geschikt om de hiervoor bedoelde samenwerking te faciliteren en de beantwoording van bovenvermelde vragen ter hand te nemen.
(plaatje Josselin de Jonglaan)

 

Inmiddels heeft het convenant haar eerste pilot qua aanbesteding achter de rug en is er een brede evaluatie gehouden (met alle inschrijvende partijen aan tafel). Belangrijkste evaluatiepunten:

 

• De mogelijkheid voor de vraag- en de aanbodzijde om in alle openheid elkaar te kunnen bevragen over kennis, strategie, belangen, visie is uniek en is zonder meer het continueren waard
• De focus ligt enerzijds op de financiële vertaling van ‘dat het beter kan’, en anderzijds op de verbetering van de samenwerking: het is nog een hele kluif om die verbeterde samenwerking (want daar is zonder meer sprake van) in aantoonbare ‘klinkende munt’ te vertalen. Dit laatste vergt een goede nulmeting van huidige procesprestaties.
• De eerder geformuleerde speerpunten (als gunningscriteria) zoals Social Return, Duurzaamheid, Omgevingsmanagement en Half-time mogen met nog meer uitdaging i.c. stimulans voor onderscheidend vermogen uitgevraagd worden. In een volgende pilot zal Total Cost of Ownership aan de speerpunten worden toegevoegd.
• Er is nog verbetering mogelijk in de afstemming tussen afstand houden (functionele benadering van het vraagpakket) en voorschijven (technisch inhoudelijke benadering van het vraagpakket). Er zijn voorbeelden te benoemen waarin zaken conflicteren (planning en levensduur).
• Er is behoefte om middels een vorm van interactie vóór aanbesteding meer duidelijkheid en achtergronden te geven omtrent de bedoelingen van het vraagpakket: waarom het project en welk vraagstuk wordt ermee opgelost?
• Er is behoefte naar een gezamenlijke verdere ontwikkeling van het gunningsysteem; daarvoor zullen meer pilots in gang gezet worden.

 

Al met al een zeer uitdagende en interessante ontwikkeling omdat het hier gaat om vernieuwing van vraag- en aanbodverhoudingen in de GWW-sector. Nu nog in de bescheiden omvang van pilots, maar potentieel uitgroeiend naar een nieuwe ‘parel’ in de core-business van de gemeente Rotterdam. De uitgestoken hand naar de GWW-sector. Wie gaat ‘m drukken?

 

High Performance Tendering aan de basis vernieuwbouw Mauritshof

De Mauritshof is een verzorgingshuis in Klundert, gemeente Moerdijk. Het is een sterk verouderd gebouw, zowel bouwtechnisch als functioneel. Vorig jaar werd het definitieve besluit tot een kwaliteitsslag genomen. Via een prijsvraag werd het beste ontwerp voor de vernieuwbouw gekozen. Dit ontwerp (op het niveau van VoorOntwerp+) werd onderdeel van een vraagpakket dat Roges in samenwerking met het Q-team van de opdrachtgever op basis van de principes van High Performance Tendering (HPT) eind vorig jaar op de markt mocht zetten.

 

De winnende inschrijver scoorde het best op een uitgekiende set van gunningscriteria, aan de hand waarvan punten behaald konden worden:

 

• Plan van Aanpak, Planning en Risico-analyse.
• Comfort, Technische Wensen, Duurzaamheid (GPR-score).
• Correctief, preventief en planmatig onderhoud (aanpak).
• Aanneemsom (gelimiteerde puntenscore – de opdrachtgever was niet geïnteresseerd in afbraakprijzen – t.o.v. bekend gemaakt referentiebedrag).
• Onderhoudsprijs (gelimiteerde puntenscore – de opdrachtgever was niet geïnteresseerd in afbraakprijzen – t.o.v. de laagste onderhoudsprijs).

 

De beste inschrijver scoorde 89,6% van het maximum te behalen aantal punten en verdiende hiermee de kwalificatie ‘zeer goed’. De winnende inschrijver was Aannemersbedrijf van Agtmaal B.V. te Oudenbosch.

 

Na een intensieve projectvoorbereiding die geheel in lijn met de ontvangen aanbieding is verlopen, is het project in uitvoering genomen. De oplevering wordt verwacht per eind 2015. Het gehele project, voorafgegaan door de intenties van de opdrachtgever om zowel een verbeterslag naar een fysiek gebouw als naar een innovatieve en voor alle partijen tevreden stemmende uitvraag te maken, is een compliment waard aan de opdrachtgever Brabantse Waard en haar huurder Surplus. Zij hebben in deze onzekere tijden langs innovatieve weg de stap gewaagd naar betaalbare en hoogwaardige huisvesting.

 

Vernieuwbouw Mauritshof Klundert

GebouwVoorJou

In haar nog jonge bestaan is GebouwVoorJou toe aan de volgende stap. Na een enerverende periode met een drietal pilots hebben we kunnen vaststellen dat er zeker behoefte is aan vernieuwing in de wereld van het vastgoed. Met onze partners, waarmakers, beleggers en gebruikers van vastgoed hebben we ervaren wat het betekent om echt samen te werken en daarmee de vraag achter de vraag te ontdekken.

 

Tot nu toe hebben we twee pilots af kunnen ronden waarvan de eerste een leegstaand gebouw in de Rotterdamse Spaanse polder betrof. Ons vernieuwende idee rondom de klassieke-autobezitter is zeer positief ontvangen door de eigenaar. Het vervolg zal op korte termijn worden ingezet. Een tweede pilot betrof een kantoorpand van partner Search. Samen met de eigenaar en de gebruikers hebben we een nieuwe visie op het gebouw ontwikkeld wat veel beter aansluit bij de gewenste manier van werken.

 

Ook hier waren de deelnemers enorm enthousiast en het wachten is op de feitelijke realisatie. Algeheel resultaat: een enorm draagvlak voor oplossingen en ideeën die nooit tot stand waren gekomen zonder samenwerking. De volgende stap wordt de stap van nog meer commitment, versnelling en het delen van successen.

GebouwVoorJou

Beatrix College

Stichting Roges is als inkoopbegeleider intensief betrokken geweest in de eerste fase naar de oplevering van de uitbreiding van het Beatrix College in Tilburg. Deze is in oktober vorig jaar in gebruik genomen.

 

Kenmerken:

 

  • Toegepast: vraagstrategie High Performance Tendering (HPT).
  • Gerealiseerd: 2637 m2 BVO voor een stichtingskostenprijs incl. BTW (excl. grond en excl. losse inrichtingen) van € 1308,- per m2 BVO (€ 1085,- excl. BTW per m2 BVO).
  • Bijzonder gebouwelement: het multifunctionele atrium als verbinding tussen oudbouw en nieuw.
  • Duur van het gehele bouwproces 14 maanden (van Programma van Eisen t/m oplevering).

 

Meer informatie? Kijk ook naar het gefilmde interview met Carin Janssen en Frans Benjamins op roges.nl.

 

Atrium Beatrix College

Atrium Beatrix College