Welkom bij Stichting Roges

Deze site is het virtuele ontmoetingspunt voor iedereen die professioneel of anderszins betrokken is bij initiatieven voor verbetering van huisvestings- en bouwprocessen.

Op deze site kunt u kennis nemen van publicaties, onderzoeken en bijeenkomsten rond nieuwe vraagstrategieën in de bouw. Ook biedt deze site een ingang naar concrete voorbeelden van innovatieve werkwijzen in de sector.

Beëindiging bedrijfsactiviteiten Stichting Roges

Beste relatie,

Eind 2006 heb ik Stichting Roges (‘moge u vragen’) opgericht. We leefden toen tijdens de ‘naschokken’ van de bouwenquête onder de regie van de overheid (PSIBouw, Regieraad) om de bouwsector tot verbeteringen aan te zetten. Dat was voor mij aanleiding om me expliciet te richten op de vraagzijde van de bouwsector. Immers, als je vraagt wat je vroeg krijg je wat je kreeg, en over dat laatste waren opdrachtgevers bepaald niet tevreden.

Sinds de begintijd, aanvankelijk gedomineerd door ‘zendingswerk’ en ondersteuning zoeken bij de aanbodzijde later overgaand tot begeleiding van projecten onder het adagium ‘laat de praktijk maar spreken’, is invulling gegeven aan de statutaire doelstelling van de stichting: bevorderen van vraaginnovatie in de bouwsector. Het pad ging weliswaar niet over rozen – ik denk daarbij vooral aan de bouwcrisis – maar bracht veel voldoening in de contacten en samenwerking met zoveel geestverwanten in onze mooie bouwsector. Opdrachtgevers die overtuigd raakten van de noodzaak van andere vragen en aanbieders die popelden om hun ondernemerschap meer inhoud te geven. Voor de laagste prijs projecten – welke door anderen bedacht en uitgewerkt waren – wegkapen voor de neus van een ander was nou niet direct het beeld van een volwassen industriële sector. Het ‘U vraagt, wij draaien’ was als slogan van die bouwpraktijk veelbetekenend maar toch echt te mager.

We zijn 12 jaar verder en ik mag constateren dat de markt in beweging is gekomen, soms nog aarzelend, soms met een duidelijke visie. Dat laatste heb ik mede tot stand mogen brengen in de praktijk – we hebben het hier over de GWW-sector – van het MKB Convenant in Rotterdam, waar de gemeente Rotterdam en Stichting Rondom GWW partners zijn. Stichting Rondom GWW en Stichting Roges zou je elkaars natuurlijke partners kunnen noemen en in de afgelopen jaren van samenwerking is dat ook steeds duidelijker geworden.

De voortzetting van de convenantpraktijk, welke beide convenantpartners elkaar vol overtuiging dit najaar beloofd hebben, en de belangstelling vanuit andere gemeenten (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Alkmaar, Hoorn, Dordrecht, Nijmegen e.a.) heeft mij tot de overtuiging gebracht dat dit in gang gezette vliegwiel geen expliciete aandrijving van vraagvernieuwing meer nodig heeft. We zijn er nog lang niet, maar je zou wel kunnen zeggen dat de visie is ‘geland’ en dat daarmee een belangrijke basis is gelegd voor de verdere invulling van de statutaire doelstelling van Stichting Roges. Ook in de B&U-sector zit duidelijk beweging, al is die beweging minder expliciet dan in de GWW-sector, simpelweg omdat de B&U-markt een veel grotere opdrachtgeversdiversiteit kent. De noodzaak van vraagvernieuwing is inmiddels duidelijk genoeg en behoeft geen expliciet ‘zendingswerk’ meer. En wat niet meer hoeft moet je ook niet willen handhaven.

Is daarmee mijn uitdaging dan weg? Neen, geenszins. De maatschappelijke opgave (klimaatakkoord, De Bouwagenda) is indrukwekkend. We staan aan de vooravond van grote uitdagingen. Meer dan ooit acht ik de bouwsector (B&U én GWW) in staat om mede – in samenwerking met opdrachtgevers – deze handschoen op te pakken. Er gaat van alles gebeuren en het is veel te spannend om nu af te haken, ik blijf dan ook gewoon in beide sectoren nog even meedoen. Vanuit een andere identiteit, dat wel, maar met dezelfde inzet en overtuiging.

Zonder u allen had ik niet met voldoening terug kunnen kijken naar de achter ons liggende jaren. Ik ben u dan ook oprechte dank verschuldigd: medewerk(st)ers en leden van de Raad van Toezicht, opdrachtgevers, bouwondernemers in de volle breedte van de sector, van adviseur tot leverancier, kennis- en onderwijsinstituten. Het was mij een eer en genoegen om met zovelen van u kennis te maken en samen te werken en zodoende een klein steentje bij te dragen aan de professionalisering van de bouwsector. Wat mij betreft zijn we samen definitief de weg ingeslagen van ‘vragen en draaien’ naar ‘uitdagen en verfraaien’.

Tot slot wens ik u allen een gezond en voorspoedig nieuw jaar. Graag tot ziens in 2019!

Hartelijke groet,

Stan Vermeulen

Vermeulen FFA B.V.

Bouwprocesinnovatie en consultancy

NB Binnenkort gaat deze website offline. Alle (auteurs)rechten zijn overgegaan op Vermeulen FFA B.V. Meer informatie: stan.vermeulen@vermeulen-ffa.nl

De onderstaande filmpjes geven een impressie van (een deel van) de activiteiten van Roges.